Quattro fromaggi

No image available
  • Ingredients: tomate, mozzarella, taleggio, gorgonzola, parmesan, pecorino
  • 14,00
  • 33cm 14,00